Struktura |Štáb | Oddělení Dopravní a pořádkové služby |Pohotovostní oddělení |Oddělení ochrany objektů |ZVVojenská policie

 • plní v rozsahu vymezeném zákonem, úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky.
 • V čele Vojenské policie je Náčelník Vojenská policie, který je přímo podřízen ministru obrany ČR.
 • Vojenská policie (VP) byla zřízena 21. ledna 1991.
 • Činnost VP upravuje zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákoníkem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány interními normativními akty Ministerstva obrany ČR

 • Organizační struktura Vojenské policie je založena na územním principu. Tvoří ji útvary s celorepublikovou působností (Hlavní velitelství Vojenské policie, Velitelství ochranné služby Vojenské policie) a útvary s územní působností (Velitelství Vojenské policie Tábor a Velitelství Vojenské policie Olomouc).


Velitelství Vojenské policie Olomouc

 • je výkonným orgánem policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii na území České republiky ve vymezeném teritoriu.
 • Je přímo podřízeno Hlavnímu velitelství Vojenské policie Praha.
 • Ve své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o Vojenské policii, Trestním zákonem, Trestním řádem, zákony upravujícími činnost AČR, rozkazy a nařízeními ministra obrany.Úkoly Velitelství Vojenské policie Olomouc

 • řídí a provádí policejní ochranu vojenských objektů a prostoru na daném teritoriu v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii,
 • šetří přestupky ve smyslu § 58 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • analyzuje stav a provádí prognózy vývoje bezpečnostní situace
 • zpracovává a analyzuje vývoj dopravní nehodovosti
 • informuje příslušné velitelské orgány AČR o bezpečnostní situaci na svém teritoriu a navrhuje potřebná opatření,
 • zabezpečuje nezbytné informační vazby s příslušnými vojenskými útvary, vojenskými zařízeními a jejich součástmi, s pracovišti Policie ČR, popř. Městské policie,
 • plánuje a provádí vlastní opatření k prevenci kriminality při ochraně vojenských objektů, majetku a osob,
 • vede evidenci vozidel ozbrojených sil,
 • provádí kontrolu funkčnosti fyzické ochrany a systémů technické ochrany ozbrojených sil, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž přísluší hospodařit MO a navrhuje opatření k odstranění nedostatků,
 • podílí se na ochraně utajovaných informací při provozu výpočetní techniky v AČR, plní úkoly v oblasti technického zabezpečení objektů a provádí kontrolní činnost v těchto oblastech,
 • spolupracuje při plnění úkolů policejní ochrany s příslušnými útvary AČR, Policie ČR, orgány činnými v trestním řízení a orgány státní správy a samosprávy,
 • řídí provoz vozidel ozbrojených sil v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii,
 • zabezpečuje přepravu peněžních hotovostí,
 • zabezpečuje eskortaci zadržených vojáků,
 • policejní ochrana technického prostoru vybraných vojenských objektů – zásobovacích úseků

Podmínky výběru k Vojenské policii

Aktualizováno: 25.5.2015

Navigace


CNW:Counter