Home page > Historie Vojenské policie

Historie Vojenské policie

 

Četnictvo nebo vojenská policie jsou organizované vojenské sbory jež plní bezpečnostní úkoly. Četnictvo působí ve vztahu k široké veřejnosti a vojenská policie pak pouze ve vztahu k armádě.

Vojenská policie byla jako Militarpolizei již součástí Rakousko-Uherské armády. Za první světové války byly malé jednotky vojenské policie součástí československých jednotek v zahraničí. Například v Rusku či v československých legiích v Itálii. Příslušníci Vojenské policie československých legií v Itálii nosili na rukávovém štítku speciální označení – granát hořící do boku. (Od kterého se v současné době odvozuje rukávový znak Vojenské policie vždy upraven pro jednotlivá teritoriální velitelství.)

Od roku 1918 v nově vzniklé Československé republice plnilo četnictvo pořádkové a kriminalisticko - zpravodajské úkoly. Četnictvo sice podléhalo vojenské justici, ale v běžné službě nebylo nijak podřízeno vojenským úřadům. Ty museli o případnou pomoc ze strany četnictva žádat.

Na počátku roku 1919 byla zřízena vojenská policie jako armádní bezpečnostní složka k dosažení zákonnosti, kázně a pořádku ve formující se armádě nově vzniklého státu. Její trvání v českých zemí bylo krátké (pouze do konce roku 1919), neboť se velice rychle stabilizovalo četnictvo a státní policie. Dalším faktorem byl fakt, že příslušníci vojenské policie neměli dostatek zkušeností a praxi v policejní práci. Po zrušení vojenské policie převzalo vojensko-policejní práci československé četnictvo.

Před druhou světovou válkou bylo v československé armádě vytvořeno polní četnictvo, které plnilo úkoly policejní a dopravní služby a v mimořádných případech spolupracovat s četnictvem jako posila. Byli aktivování v roce 1938 za mobilizace.

Během druhé světové války vznikaly bezpečnostní jednotky v našich zahraničních jednotkách. Polní četnictvo se ke konci války zapojilo například do bojů u Dunkerque a posléze při hlídání a odvádění zajatců.

Po druhé světové válce převzala veškerou policejně-bezpečnostní službu nově zřízena organizace Sbor národní bezpečnosti jejímž jedním ze základů bylo polní četnictvo. Na provoz vojenských vozidel dohlížela zvláštní vojenská složka - Tanková a automobilní inspekce.

Toto trvalo až do 21. ledna 1991 kdy byla zřízena vojenská policie Československé armády, a která započala svou činnost od dubna 1991.

Dne 5. března 1992 by přijat zákon č. 124/ 92 Sb., o Vojenské policii (tento je dle potřeb a nastale situace stále novelizován, tak aby bylo možno plnohodnotně plnit úkoly Vojenské policie). Následně byla sepsána smlouva o spolupráci s Policii České republiky. Vojenská policie byla od počátku budována jako plně profesionální složka armády.

Již za druhé války v Perském zálivu pracovali příslušníci VP na informačně-analitickém monitoringu krizové situace s ohledem na působení vůči zemím, které vyslaly do války své jednotky.

Vzhledem k tomu, že byl vysoký zájem jak vojenské tak občanské veřejnosti o vstup do jednotek Vojenské policie bylo prováděno náročné fyzicko-psychologické výběrové řízení na jehož základě byli vybírání noví příslušníci Vojenské policie. K zajištění jejich základní přípravy a dalšího vzdělávání Vojenských policistů byla dnem 1. dubna 1992 zřízena Odborná škola Vojenské policie v Moravské Třebové.
Vojenští policisté se vzdělávají nejen na Odborné škole Vojenské policie, ale i ve školících zařízeních Ministerstva vnitra a Policie České republiky a také v zahraničních zařízeních spojeneckých armád.

Do začátku roku 1994 byla Vojenská policie rozdělena podle armádní struktury což se projevilo jako nepraktické a proto byla organizace Vojenské policie založena na teritoriálním principu s přímou podřízenosti náčelníku Vojenské policie. Území státu bylo rozděleno na 9 velitelství dislokovaných v Praze, Karlových Varech, Táboře, Klatovech, Staré Boleslavi, Hradci Králové, Brně, Kroměříži a Olomouci. Velitelství vykonávala policejní ochranu v rozsahu vymezeném zákonem na vymezeném teritoriu bez ohledu na to, komu jsou zabezpečována vojska na území podřízena.

V současné době je Vojenská policie rozdělena na Hlavní velitelství Vojenské policie Praha, Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha, Útvar speciálních operací Vojenské policie a 3 teritoriální velitelství: Velitelství Vojenské policie Olomouc, Stará Boleslav a Tábor.

V roce 1998 vzniklo Oddělení kriminalistické techniky a expertíz Vojenské policie, které zabezpečuje odbornou činností Vojenskou policii v 5 kriminalistických oborech.

V tomto samém roce bylo přiděleno Vojenským policistům zajištění ochrany vojenských dopravních letadel určených pro přepravu ústavních činitelů a ochrana vojenských objektů určených pro odbavení.

Jedním z posledních impulsů ve změnách plnění úkolů Vojenské policie byl roku 2001. Zářijový útok na WTC v New Yorku ukázal, že si nikdo nemůže být jist svou nedotknutelností. Proto byly vytvořeny pohotovostní oddělení jednotlivých teritoriálních velitelství, oddělení ochrany letišť a oddělení ochrany muničních základen.
 

Zdroj publikace Vojenská policie, autor: JUDr. Dolejší a kol., AVIS 2005

 

Nahoru