Home page > O nás

O nás

Vojenská policie:

 • plní v rozsahu vymezeném zákonem, úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky,
 • v čele Vojenské policie je Náčelník Vojenská policie, který je přímo podřízen ministru obrany ČR,
 • vojenská policie (VP) byla zřízena 21. ledna 1991,
 • činnost VP upravuje zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákoníkem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány interními normativními akty Ministerstva obrany ČR,
 • organizační struktura Vojenské policie je založena na územním principu. Tvoří ji útvary s celorepublikovou působností (Hlavní velitelství Vojenské policie, Velitelství ochranné služby Vojenské policie) a útvary s územní působností (Velitelství Vojenské policie Tábor a Velitelství Vojenské policie Olomouc).

Velitelství Vojenské policie Olomouc:

 • je výkonným orgánem policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii na území České republiky ve vymezeném teritoriu,
 • je přímo podřízeno Hlavnímu velitelství Vojenské policie Praha,
 • ve své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o Vojenské policii, Trestním zákonem, Trestním řádem, zákony upravujícími činnost AČR, rozkazy a nařízeními ministra obrany.
 

Úkoly Velitelství Vojenské policie Olomouc:

 • řídí a provádí policejní ochranu vojenských objektů a prostoru na daném teritoriu v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii,
 • šetří přestupky ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • analyzuje stav a provádí prognózy vývoje bezpečnostní situace,
 • zpracovává a analyzuje vývoj dopravní nehodovosti,
 • informuje příslušné velitelské orgány AČR o bezpečnostní situaci na svém teritoriu a navrhuje potřebná opatření,
 • zabezpečuje nezbytné informační vazby s příslušnými vojenskými útvary, vojenskými zařízeními a jejich součástmi, s pracovišti Policie ČR, popř. Městské policie,
 • plánuje a provádí vlastní opatření k prevenci kriminality při ochraně vojenských objektů, majetku a osob,
 • vede evidenci vozidel ozbrojených sil,
 • provádí kontrolu funkčnosti fyzické ochrany a systémů technické ochrany ozbrojených sil, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž přísluší hospodařit MO a navrhuje opatření k odstranění nedostatků,
 • podílí se na ochraně utajovaných informací při provozu výpočetní techniky v AČR, plní úkoly v oblasti technického zabezpečení objektů a provádí kontrolní činnost v těchto oblastech,
 • spolupracuje při plnění úkolů policejní ochrany s příslušnými útvary AČR, Policie ČR, orgány činnými v trestním řízení a orgány státní správy a samosprávy,
 • řídí provoz vozidel ozbrojených sil v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii,
 • zabezpečuje přepravu peněžních hotovostí,
 • zabezpečuje eskortaci zadržených vojáků,
 • zabezpečuje policejní ochranu technického prostoru vybraných vojenských objektů – zásobovacích úseků.

Nahoru