Home page > Struktura

Struktura

 

 Velení

Osobní štáb (právník, kaplan, vrchní praporčík)

 Štáb

 Personální pracoviště

 Operační oddělení 

 • operační skupina
 • plánovací pracoviště
 • pracoviště řízení a velení

Oddělení logistiky

 • skupina materiálu
 • skupina provozu a služeb
 • pracoviště evidence majetku

Skupina bezpečnosti a komunikačních a informačních systémů 

Skupina ekonomická 

 

 Oddělení dopravní a pořádkové služby 

 Pohotovostní oddělení 

 Oddělení ochrany objektů 

 

Pro potřeby plnění úkolů policejního zabezpečení útvarů a zařízení na teritoriu je rozkazem velitele vytvořeno 12 pracovišť:

 • Olomouc, Město Libavá, Hranice, Přáslavice, Štěpánov, Vyškov, Bučovice, Brno, Prostějov, Opava, Lipník nad Bečvou a Moravská Třebová

a dále:

 • ZÚ Mladkov, Hostašovice, Čermná nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nový Ples a Květná.

Štáb

je orgánem velení a zabezpečení vnitřního chodu a činnosti velitelství v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními. V čele stojí náčelník štábu.
skládá se ze:

 • personalního pracoviště,
 • skupiny bezpečnosti a komunikačních a informačních systémů,
 • skupiny ekonomické,
 • operačního oddělení,
 • oddělení logistiky.
 • Při plnění komplexních úkolů řídí činnost náčelníků jednotlivých oddělení.

  Svými prvky řízení a velení zabezpečuje plnění těchto úkolů:
  • zpracování a vydávání rozkazů a směrnic velitele VeVP,
  • na základě směrnic a upřesnění HVeVP zpracování plánů činnosti VeVP:
  • plán činnosti VeVPcna výcvikový rok,
  • plán činnosti VeVP na jednotlivá čtvrtletí výcvikového roku,
  • zabezpečování komplexního řešení otázek uvádění VeVP do vyšších stupňů BoPo,
  • komplexní řešení otázek BoMoPo,
  • komplexní řešení otázek personální práce,
  • zpracování rozborů a analýz z podkladů od ZV, NOd a samostatných skupin,
  • zpracování dokumentace ŠN, základních mobilizačních nácviků a jejich řízení,
  • komplexní řešení zabezpečení informačního toku,
  • zabezpečení výstavby, údržby a správy počítačové sítě,
  • organizace řízení a výkonu služby stálých operačních dozorčích VeVP,
  • ochranu utajovaných informací a spisové služby podle zákona č. 412/2005Sb. a dalších předpisů,
  • přidělování a distribuci poukazů na preventivní rehabilitaci a rekreaci podle rozhodnutí velitele,
  • zpracování a realizaci denního bojového rozdílení a přehledů osob a techniky z podkladů NOd,
  • zabezpečení příjmu a odesílání pošty,
  • otázky logistického zabezpečení,
  • komplexní zdravotní zabezpečení,
  • komplexní zabezpečení spojení,
  • vedení kroniky a činnost Tiskového a informačního důstojníka,
  • finanční hospodaření a nakládání s přidělenými finančními prostředky,
  • a další úkoly ve prospěch útvaru.

Oddělení Dopravní a pořádkové služby

 

 • OdDPSl je orgánem VeVP, který provádí dozor nad bezpečností provozu vojenských vozidel na pozemních komunikacích a s tím související dodržování ochrany životního prostředí při provozu vojenských vozidel na teritori,
 • řeší otázky spolehlivosti a hospodárnosti provozu vojenských vozidel,
 • plní úkoly související s objasňováním dopravních nehod a přestupků vojáků v činné službě,
 • provádí ochranu a doprovody určených osob a skupin vozidel,
 • provádí doprovody finančních hotovostí,
 • doprovody a ochranu zbraní, střeliva, výbušnin
 • a ostatního majetku ve vlastnictví nebo užívání MO,
 • provádí pátrání po osobách, věcech a majetku v užívání MO,
 • provádí eskortace,
 • prověrky v místech trvalého bydliště vojáků svémocně se vzdalujících (zběhů),
 • preventivní dopravně-pořádkové akce zaměřené na dodržování platných zákonů, vojenských norem, předpisů pro provoz vojenské techniky a dodržování kázně vojáků na veřejnosti a ve vojenských objektech,
 • preventivně-kontrolní akce zaměřené na výkon celodenních směn, uložení zbraní, střeliva a výbušnin.
 • podílí se na zabezpečování vojenských akcí na veřejnosti.
 • provádí hlídkovou činnost v posádkách na teritoriu VeVP a ke zjištěným nedostatkům navrhuje opatření k jejich odstranění.
 • ve své činnosti spolupracuje zejména s velitelskými orgány, orgány Policie ČR, Městské policie, s orgány státní správy a samosprávy.
 • Skupiny dopravní a pořádkové služby
 • Skupina analýz a správních činností
 • Skupina podpory policejního výkonu

Pohotovostní oddělení

 • PohOd je prvkem pohotovostního systému Vojenské policie,
 • zabezpečuje pohotovostní službu a provedení rychlého policejního zásahu na teritoriu a v případě potřeby na vyžádání na celém území ČR,
 • provádí preventivní kontroly výkonu dozorčí a strážní služby,
 • monitorování zájmových objektů resortu MO na teritoriu,
 • při spolupráci s ostatními složkami VeVP provádí ochranu a doprovody určených osob a skupin vozidel,
 • provádí doprovody finančních hotovostí,
 • doprovody a ochranu zbraní, střeliva, výbušnin a ostatního majetku ve vlastnictví nebo užívání MO,
 • provádí pátrání po osobách, věcech a majetku v užívání MO,
 • provádí eskorty,
 • prověrky v místech trvalého bydliště vojáků svémocně se vzdalujících (zběhů),
 • preventivní dopravně-pořádkové akce zaměřené na dodržování kázně vojáků na veřejnosti a ve vojenských objektech,
 • podílí se na zabezpečování vojenských akcí na veřejnosti,
 • provádí hlídkovou činnost v posádkách na teritoriu,
 • zjištěné nedostatky předává k dalšímu řešení OdDPSl a OdKS,
 • ve své činnosti spolupracuje zejména s velitelskými orgány, orgány Policie ČR, Městské policie, s orgány státní správy a samosprávy.
 • Zásahové skupiny a skupina rychlého zásahu
 • Skupina podpory policejního výkonu

Oddělení ochrany objektů

 • provádí komplexní policejní ochranu chráněného prostoru vybraných vojenských objektů,
 • organizace, řízení a provádění zvláštní ochrany objektů MO,
 • rozhodování o prvotních opatřeních při vzniku mimořádných situací včetně součinnosti s věcně a místně příslušnými velitelskými orgány, PČR a orgány státní správy a samosprávy,
 • navrhování a nasazování mobilních technických prostředků střežení,
 • organizování a provádění výkonu služby při zabezpečování dohledu nad zbraněmi, střelivem a výbušninami, s možným využíváním technických pomůcek, prostředků nebo služebních zvířat, jehož součástí je odhalování protiprávních skutků v rámci působnosti VP,
 • provádění, kontrola a zabezpečení technické kontroly nástrahové a zabezpečovací techniky - technických prostředků střežení – a výkon speciálních prací bezpečnostního charakteru,
 • při nestandardních situacích, možných teroristických útocích a narušeních objektů MO oznamování situace SOD, řízení a organizace zásahové akce a zabezpečování součinnosti zejména s PohOd.
 • Pracoviště zásobovacích základen
 • Skupina podpory policejního výkonu

 

Oddělení podřízené Zástupci velitele Velitelství Vojenské policie Olomouc:

Oddělení Koordinace policejního výkonu

plnění úkolů při začleňování příslušníků VeVP do zahraničních mísí a jiných úkolů, souvisejících s policejní přípravou příslušníků VeVP,

 • provedení velitelské a zdokonalovací přípravy,
 • provádění efektivního výcviku příslušníků VeVP a oddělení AZ VeVP ve spolupráci s OŠVP Vyškov,
 • provádění tělesné přípravy a sportovní činnosti,
 • organizaci výcviku příslušníků VeVP do zahraničních misí,
 • plnění jiných úkolů, souvisejících s policejní přípravou vojenských policistů,
 • plnění úkolů a přípravy příslušníků VeVP zařazených do jednotek typu MNMPBN (NRF).

 

Pyrotechnická skupina

plnění úkolů v oblasti praktické realizace pyrotechnické činnosti v rámci působnosti VeVP při nálezech munice, výbušnin, NVS, objasňování leteckých nehod, nehod vojenské techniky s municí a dalších událostech s municí, zbraněmi a výbušninami,

 • likvidaci nálezu munice a výbušnin, podezřelých předmětů, NVS, havárií letounů nebo vozidel přepravujících munici,
 • u v oblasti pyrotechnické služby příslušníků VeVP,
 • provádění zpracování odborné dokumentace provedených úkonů na místě zásahu
 • dodržování bezpečnostních opatření a platných předpisů při manipulaci, skladování a přepravě munice a iniciátorů,
 • preventivní činnosti na úseku skladování, přepravy a zabezpečení munice a iniciátorů a zabezpečení preventivních pyrotechnických prohlídek na teritoriu VeVP.

Pracoviště speciální kynologie

provádí přípravu psovodů a psů na řešení specifických úkolů v oblasti policejního zabezpečení vojsk, vyhledávání zbraní, výbušnin, omamných a psychotropních látek. Podílí se na výcviku psovodů a psů na zásobovacích úsecích.

 • řídí a koordinuje činnosti na úseku speciálních pachových prací při vyhledávání drog, omamných a psychotropních látek, vyhledávání zbraní a výbušnin, včetně řízení využití služebních psů při výkonu pořádkové, bezpečnostní a ochranné službě,
 • zajišťuje úkoly v oboru pořádkové, bezpečnostní a ochranné služby při využití specialistů – psovodů, včetně řízení a koordinace speciálního výcviku,
 • zabezpečuje specifické úkoly a činnost na úseku služební kynologie.

Skupina vojenských zkušebních komisařů řidičů

provádí komplexní přípravu, kontrolu a dohled nad výcvikem řidičů vojenské policie a ozbrojených sil, provádí závěrečné zkoušky a vydávání Osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil.

 •  vzdělávací činnost při zajiťování speciální policejní přípravy nebo vzdělávací činnosti k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel,
 •  kontrola a dohled nad výcvikem, základní,  zdokonalovací a odbornou přípravu řidičů VP a ozbrojených sil,
 •  provádí závěrečné zkoušky řidičů k získání OŘVOS.

Skupina policejní a tělesné přípravy

Plnění úkolů souvisejících s policejní a tělesnou přípravou a výcvikem příslušníků VeVP.

 •  koordinace a zajišťování prostor a výcviku příslušníků VeVP,
 • vede dokumentaci k výcviku a tělesné přípravě VeVP,
 • provádí vedení a přezkoušení z tělesné přípravy příslušníků VeVP,
 •  komplexní příprava sportovních akcí pořádaných VeVP,
 • podílí se na plánování kurzů a vyčlenění příslušníků pro reprezentaci na sportovních akcích.

 

Nahoru